Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • Mục tiêu, vị trí, vai trò và ý nghĩa của chương trình HĐGDNGLL 
  • Sự phân bố thời lượng và nội dung chương trình HĐGDNGLL
  • Phương hướng đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL
  • Phương pháp thiết kế các HĐGDNGLL